Opšti uslovi iznajmljivanja

1. UVODNE ODREDBE
(a) „Najmodavac“ – kompanija HELIS WORLD RENT A CAR d.o.o, sa sedištem na adresi : Bulevar Crvene armije 11a, lokal 2p, 11070 Beograd, Srbija, PIB: 113543117
(b) „Najmoprimac“ – fizičko ili pravno lice koje iznajmljuje ili u čije ime se vozilo iznajmljuje. U Ugovoru o najmu vozila, navedena osoba kao „Najmoprimac“ odgovorna je za poštovanje svih tačaka ovih Opštih uslova o najmu i Ugovora o najmu.
(c) „Ugovor“ – pojedinačni ugovor o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kom se odobrava korišćenje vozila, definiše preuzimanje i vraćanje vozila, pokriće, oprema i usluge uključene u cenu najma i način plaćanja najma. Ugovor sadrži i informacije o stanju kilometraže, količini goriva, oštećenjima i eventualnim nedostacima na iznajmljenom vozilu i druga prava i obaveze koje obe ugovorne strane svojim potpisom u potpunosti prihvataju.
Stanje vozila prilikom izdavanja i Opšti uslovi najma smatraju se delom Ugovora o najmu vozila.
(d) „Vozač/Dodatni vozač“ – fizičko lice navedeno u Ugovoru o najmu kao „Korisnik“ koje potpisuje Ugovor o najmu i preuzima vozilo, odgovorna za poštovanje svih odredbi Ugovora o najmu.
(e) „Korisnik“ – Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljem tekstu Opštih uslova najma označavaju se jednom rečju – Korisnik.
(f) „Vozilo“ je predmet najma Ugovora, a čiji podaci su navedeni u Ugovoru.

2. USLOVI NAJMA
Korisnik potpisom Ugovora potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnom za ugovorenu upotrebu, sa svom pripadajućom opremom i propratnom dokumentacijom.
Vozač koji u ime Korisnika pravnog lica preuzima vozilo i potpisuje Ugovor da za to ima ovlašćenje, garantuje i odgovoran je Najmodavcu, solidarno s tim pravnim licem, za poštovanje i ispunjenje svih obveza iz ovog Ugovora.
Korisnik potpisom Ugovora garantuje Najmodavcu da ispunjava opšte uslove minimuma godina za upravljanje motornim vozilom i da poseduje potrebne isprave za upravljanje motornim vozilom, u skladu sa propisima Republike Srbije, a koje je dužan u originalu dati na uvid Najmodavcu, dok kopija istih ostaje u posedu Najmodavca, kao prilog Ugovoru.
Korisnik se i nakon prestanka Ugovora smatra odgovornim za saobraćajne prekršaje počinjene tokom trajanja Ugovora.


3. USLOVI PLAĆANJA
Korisnik je obvezan pre preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju na svojoj kreditnoj kartici, na iznos koji odredi Najmodavac prema svojoj proceni, zavisno od kategorije vozila, trajanja najma, pokrićima i dr.
Potpisom Ugovora o najmu Korisnik ovlašćuje Najmodavca da naplati sve iznose za dnevni najam prema ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke (kupljena pokrića, dodatnu opremu i usluge), kao i nastale troškove koji se obračunavaju, a sve prema važećem Cenovniku, terećenjem računa Korisnika.
Račun Korisnika znači račun kreditne ili debitne kartice po kojoj je izvršena predautorizacija ili drugi dogovoreni račun.
Najmodavac može naplatiti iznose koji se plaćaju terećenjem računa Korisnika tokom ili nakon završetka najma, kad utvrdi postojanje obveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u dogovoru s Najmodavcem, što je slobodan izbor Najmodavca.
Ako Korisnik podmiruje troškove direktnim plaćanjem na račun Najmodavca, dužan je to učiniti u naznačenom roku plaćanja računa.
U slučaju kašnjenja, Korisnik je obvezan platiti Najmodavcu zakonsku zateznu kamatu, kao i sve stvarno nastale dodatne troškove.


4. OBAVEZE KORISNIKA
Potpisom ugovora Korisnik izjavljuje da je upoznat sa svim dole navedenim obvezama i da ih prihvata:
(a) da će vozilo nakon prestanka najma vratiti na mesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom i količinom goriva u kojem ga je preuzeo, odnosno i pre ugovorenog roka, a na zahtev Najmodavca;
(b) da produženje ugovorenog trajanja najma, kao i sve ostale promene u najmu, zatraži od Najmodavca, pisanim putem, najmanje pre isteka samog roka najma, dok je u protivnom Najmodavac ovlašćen prijaviti nestanak vozila u najmu;
(c) da vozilo neće preopteretiti, koristiti za obuku vozača, prevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prevoz putnika, za trke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za nezakonita dela;
(d) da će vozilo koristiti samo vozač ili dodatni vozač, za sopstvene potrebe i u skladu s namenom vozila i da vozilo neće davati na korišćenje neovlašćenim korisnicima i trećim osobama;
(e) da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina;
(f) da će vozilo, kada ga napusti, uvek zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvek ih imati pod ličnom kontrolom;
(g) da će voziti samo po javnim putevima, bez uticaja alkohola ili narkotika, poštujući sve saobraćajne propise i regulaciju saobraćaja;
(h) da će brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovno proveravati tečnost za hlađenje, ulje, ostale tečnosti, pritisak u gumama i dr.
(i) kada na to ukazuju signalni instrumenti u vozilu ili ako Korisnik smatra da vozilo zahteva servisiranje dužan je da se javi Najmodavcu radi obavljanja redovnih servisa i upućivanja vozila u ovlašćeni servis, kao i radi obavljanja drugih servisnih aktivnosti i drugih popravki. U slučaju štete na vozilu ili oštećenja vozila zbog nepoštivanja odredbi ovih Opštih uslova, Korisnik je dužan nadoknaditi svu tako nastalu štetu i eventualnu izgubljenu zaradu zbog nemogućnosti obavljanja osnovne delatnosti pojedinim vozilom.
(j) da u vozilu neće ni prevoziti ni dopustiti prevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u saobraćajnoj dozvoli, odnosno da neće vršiti nikakve prepravke na vozilu;
(k) da vozilo neće voziti izvan granica Republike Srbije, osim ako je to prethodno najavio, za šta Najmodavac može naplatiti dodatnu naknadu u skladu sa Cenovnikom. U slučaju kršenja vangraničnih i teritorijalnih ograničenja korišćenja vozila, sva osiguranja za Korisnika iz tačke 8. ovih Uslova prestaju da važe;
(l) da će snositi sve troškove u vezi pogona vozila, gorivo, putarine, mostarine, parking, prekršajne i druge slične naknade,
Korisnik daje ugovorom ovlašćenje Najmodavcu da bez prethodne najave, za naplatu svih saobraćajnih prekršaja i parking i drugih kazni, određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi, a počinjenih za vreme trajanja najma, bez obzira kada su utvrđeni ili dospeli, uvećanih za eventualne manipulativne troškove, tereti kreditnu ili debitnu karticu navedenu na prednjoj strani ovog Ugovora o najmu;
(m) da Najmoprimac, pravna osoba isključivo , uz prethodno pismeno obaveštenje i saglasnost Najmodavca, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uslove i da ga je u tom slučaju obvezan upoznati s ovim uslovima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost tog pravnog lica za poštovanje ovih Uslova i Ugovora o najmu.

5. NASTANAK ŠTETE I GUBITAK DOKUMENTACIJE
U slučaju oštećenja vozila, manjka opreme ili pribora, nedostajuće dokumentacije, registarske oznake ili ključeva vozila, Korisnik nadoknađuje štetu prema važećem Cenovniku.
Korisnik vozila odgovoran je ako dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (primera radi nedostatka ulja, sredstva za hlađenje i drugih tečnosti u motoru), kao i u slučajevima oštećenja kartera, oštećenja kvačila (tzv. spaljeno kvačilo), oštećenja donjeg postroja vozila, gubitaka/oštećenja dokumenata i ključeva vozila, gubitka/uništenja registarskih tablica, oštećenja na unutrašnjosti vozila, spaljenih sedišta, točenja neodgovarajuće vrste goriva ili drugih kvarova, izazvanih nemarnošću korisnika ili vozača vozila (npr. nepažljiva vožnja ili vožnja izvan asfaltiranih puteva). U svim navedenim slučajevima Korisnik vozila nadoknađuje Najmodavcu celokupni iznos troškova popravke vozila i dodatno iznos izgubljenog dnevnog najma vozila prema važećem cenovniku Najmodavca za vreme trajanja popravke, ali ne više od 30 dana i svu ostalu nastalu štetu, kao npr. troškove vuče vozila ili umanjene vrednosti vozila. Korisnik ili osoba kojoj je korisnik dao vozilo na korištenje, preuzima obvezu korišćenja vozila prema uputstvu proizvođača, kao i korišćenje dizel ili bezolovnog goriva prema uputstvima proizvođača. Sve štete proizašle iz nepridržavanja ovih uputstava nisu pokrivene osiguranjem i padaju na štetu Korisnika vozila.


6. KRAĐA, SAOBRAĆAJNA NESREĆA, KVAR NA IZNAJMLJENOM VOZILU
U slučaju saobraćajne nesreće oštećenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila ili dr. sličnih okolnosti Korisnik je obvezan:
čuvati i osigurati vozilo od propadanja i nastajanja još veće štete, do njegovog preuzimanja od strane Najmodavca;
zabeležiti imena i adrese saučesnika i svedoka;
pozvati nadležnu policiju i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;
bez odlaganja dati izjavu o događaju u najbližoj poslovnici Najmodavca.
Korisnik vozila obvezan je svako oštećenje na vozilu prijaviti policiji, u slučaju da Korisnik ne obezbedi policijski zapisnik, ne da izjavu, i ne osigura alkotest vozača, sav trošak naknade štete u vezi sa oštećenjem ili nestankom vozila, pada na teret Korisnika vozila u punom iznosu, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorišćenja vozila za vreme trajanja popravke, a najviše do 30 dana, bez obzira na krivicu korisnika za taj događaj i da li je Korisnik prihvatio i uplatio otkup dela odgovornosti prema učešću u šteti (CDW+) ili otkup ukupne odgovornosti prema učešću u šteti (SCDW).


7. TROŠKOVI KOJI SE NADOKNAĐUJU KORISNIKU
Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, druge tečnosti, redovno servisiranje i druge neophodne lake popravke, a koji su nastali tokom najma, osim troškova pranja iznajmljenog vozila, a na osnovu priloženog računa po obavljenom plaćanju.
Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti saglasnost ovlašćene osobe Najmodavca, u suprotnom nadoknada neće biti moguća. Korisnik je Najmodavcu dužan predati važeći račun koji je izdalo pravno lice koje je izvršilo uslugu, a glasi na HELIS WORLD RENT A CAR d.o.o Beograd., Bulevar Crvene armije 11a, lokal 2p, 11070 Beograd, PIB 113543117, što je preduslov isplate naknade.


8. UČEŠĆE U ŠTETI
Rizik i visinu obaveze naknade štete Korisnik može umanjiti prihvatanjem odgovarajućih pokrića i to pod uslovom da štetu nije uzrokovao kršenjem odredbi ovih Uslova, Ugovora o najmu i zakonskih propisa, odnosno namernom ili nepravilnom upotrebom vozila.
Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osiguranja. Bez policijskog zapisnika, pun trošak štete ili krađe biće naplaćen od Korisnika, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada Korisnik nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo oštećeno na parkingu).
U cenu najma uključeno je Osnovno osiguranje od štete (CDW-Collision Damage Waiver), Osiguranje od krađe (TP-Theft protection) i Osiguranje od odgovornosti za štetu prema trećim licima do iznosa utvrđenog polisom obaveznog osiguranja.
Lične stvari Korisnika nisu pokrivene osiguranjem, Najmodavac ne snosi nikakvu odgovornost za eventualni gubitak ili štetu. Korisnik nema učešća u šteti ako nije odgovoran za novonastalu štetu prema policijskom zapisniku.
Za štete nastale krivicom Korisnika ili gde ne postoji dokaz o krivici treće strane Korisnik će platiti obavezno učešće u šteti prema cenovniku Najmodavca (ne manje od €100+PDV), u zavisnosti od Grupe vozila koje je u najmu.
Štetu na vozilu procenjuje procenitelj Osiguravajuće kuće. Korisniku se depozit zadržava dok procena o šteti ne stigne. Štete nastale u unutrašnjosti vozila, oštećenje guma i točkova, oštećenja donjeg trapa, slomljen ili izgubljen ključ, štete nastale točenjem pogrešne vrste goriva i štete nanete svesno ili nepažnjom nisu pokrivene osiguranjem, ni osnovnim ni dopunskim.
Sva nabrojana oštećenja biće naplaćena Korisniku u punom iznosu u momentu kada se vozilo vrati. Kada se vozilo vraća, stanje vozila će proveriti Korisnik i naš službenik zajedno i uporediti ga sa stanjem vozila prilikom preuzimanja. Svaka promena stanja vozila će biti upisana u obrazac inspekcije vozila i potpisana obostrano.
TP (Theft Protection) – Osiguranje od krađe Ovo osiguranje ne važi u slučaju da je prilikom krađe vozilo bilo otključano ili je ključ bio ostavljen u vozilu. U slučaju krađe ključ i dokumenta moraju biti u posedu Korisnika. Korisnik će u slučaju krađe platiti učešće u šteti u zavisnosti od Grupe vozila u najmu. Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osiguranja.
SCDW (Super Collision Damage Waiver) – Super Osiguranje od štete Kupovinom dopunskog osiguranja
SCDW Korisnik može da umanji eventualni trošak učešća u šteti i ostvari potpunije osiguranje za nastalu štetu na vozilu.
Dopunsko osiguranje zaračunava se iznosom na dnevnom nivou u zavisnosti od Grupe vozila u najmu. Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osiguranja.
Potpisom Ugovora o najmu, Korisnik daje ovlašćenje Najmodavcu da vlasniku kreditne kartice, ili nekim drugim načinom plaćanja, naplati sve troškove popravki, kvarova ili gubitka, do visine franšize ili punog iznosa štete ako se nije pridržavao ovih opštih uslova Najma, i onih koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a Korisnik nije o tome obavestio Najmodavca u skladu sa procedurom o vraćanju vozila. Osiguranje ne pokriva štete nastale na rizičnim područjima ili u ratnim zonama, kao ni za slučaj da je iznajmljeno vozilo korišćeno van granica RS, u tranzitu kroz Kosovo I državama bivšeg SSSR, prevoz na trajektu i na ostrvima, bez pisane saglasnosti Najmodavca.


9. PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA
Korisnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci korisnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge.
Najmodavac koristi i obrađuje lične podatke u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka. Informacije o obradi ličnih podataka, kao i o pravima korisnika, mogu se naći u Izjavi o zaštiti ličnih podataka koja je dostupna na www.helisworld.rs


10. OSTALE ODREDBE
Najmodavac ne odgovara za štetu koju pretrpi Korisnik zbog zakašnjenja u isporuci vozila, kao i za štete koje bi nastale Korisniku zbog kvara na vozilu za vreme najma.
Najmodavac ima pravo da raskine Ugovor o najmu i odmah preuzme vozilo u posed, ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovih Uslova ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak Najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava Najmodavcu prema ovim Uslovima i Ugovoru o najmu.
Ovaj Ugovor sastavljen je u dva identična primerka, od kojih se jedan uručuje Korisniku, a drugi zadržava Najmodavac.
Svojim potpisom na zadnjoj strani ovog Ugovora Korisnik prihvata ovaj ugovor i sve njegove odredbe, a prihvatanjem pokrića za osiguranje iz članka 8. prihvata i uslove osiguranja osiguravajućeg društva za te vrste osiguranja sa kojima je upoznat.
Izmene i dopune ovog Ugovora mogu se vršiti samo u pismenom obliku, a usmeni dogovori su nevažeći.
U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke ugovaraju mesnu nadležnost suda u Beogradu.

Scroll to Top